οἷον ἔστω τένεσις κλίματ (ι) β΄. Ἥλιος Ταύριῳ, ὡροσκόπος Τοξευτῇ, Σελήνη Καρκίνω,

Κρόνος Λέοντι, Ζεὺς Αἰγοκέρωτι, Ἄρης Ἀφροδίτη Σκορπίῳ. τῷ οὖν

τριακοστω τετάρτω ἔτει γυναικὸς ἐγένετο θάνατος. τὸ γὰρ τετράγωνον

Κρόνου καὶ ᾿Αφροδίτης τοῦ Κρόνου καθυπερτεροῦντος ὡς νῦν ἐκ

γυναικῶν ἐπάγει βλάβας καὶ λύπας. ὁ δὲ καιρὸς εὔλογος” τοῦ γὰρ

Λέοντος ιθ΄ ἐν ᾧ Κρόνος, τοῦ δὲ Σκορπίου ὅπου Ἀφροδίτῃ ιε΄” ὁμοῦ

ἔτη λδ΄, ἐκ γὰρ τῶν κυρίων ἀστέρων τοῦ Λέοντος καὶ τοῦ Σκορπίου

ἐλήφθησαν αἱ περίοδοι. ὅτε δὲ ἐκ τῶν ἀναφορῶν, τῷ [δὲ] λς΄ ἔτει

κατηγορηθεὶς ὡς ἐπιβουλευθείσης ὑπ᾽ αὐτοῦ τῆς γυναικὸς ἔμελλε

κινδυνεύειν καὶ ἐφυγαδεύθη” ὁ γὰρ Κρόνος καθυπερτερῶν τὴν ᾿Αφρο-

δίτην καὶ ἐκπτώσεις ποιεῖ καὶ πένθη διὰ θηλυκῶν προσώπιυν. ἐδήλου

δὲ τὸν καιρὸν ὁ ἀναφο(ρικὸς) τοῦ Λέοντος, ἐν ᾧν ὁ Κρόνος” καὶ γὰρ

καθ᾽ ἑαυτοὺς οἱ ἀστέρες τὸν ἀποτελεσματικὸν δηλοῦσι καιρὺν καὶ

συγκρατικῶς. διὰ μὲν οὖν τὸ τετράγωνον τοῦ Κρόνου πρὸς ᾿Αφροδίτην

ἔμελλεν κινδυνεύειν, ἡ δὲ αἰτία ἐκ τοῦ πρὸς ᾿Αφροδίτην σχήματος”

ἀλλ᾽ ἐπεὶ καὶ ὁ Ζεὺς ἑώρα τὴν ᾿Αφροδίτην, ἔμελλε διεκφυτγεῖν τὸν

κίνδυνον” καὶ τὰρ καὶ ἡ ᾿Αφροδίτη ἐν Σκορπίιυ τὰ λς΄ ἔτη ἐδήλου. τῷ

δὲ λζ΄ ἔτει καὶ μείζονος φιλανθρωπίας ἀπέλαυσε διὰ τὸ διάμετρον

Σελήνης καὶ Διός” Σελήνη κε΄ καὶ Ζεὺς ιβ΄, ὁμοῦ λζ΄.

For more information about the authorship of this text see "Anubio Reconsidered" by Stephan Heilen. 

In the text dedicated to the aspects between planets, Nechepso-Petosiris give example of a horoscope with Sagittarius rising. This text can be found in CCAG II (Catalogus Codicum Astrologorum Graecorum, Codices Astrologici Veneti) and this excerpt particularly on page 168.

The authors of this text first evaluate the square aspect between Saturn and Venus where Saturn is overcoming (kathuperterēsis) Venus and this according to the authors means harm, damage [blabas] and grief [lupas] in relation to/because of women. This aspect is activated in his 34th year of life [traikostō tetartō]. This 34 number Nechepso-Petosiris took from the positions in signs of the two planets mentioned. Saturn is in Leo which is Sun’s sign and Sun’s lesser years are 19. Venus is in Scorpio, sign ruled by Mars and Mars’ lesser years are 15.

19 + 15 = 34.

In his 36th year of life this man was accused and again was in danger because of a woman so he was forced to escape (from that place). He was able to stay unharmed because of Jupiter who aspects Venus. The number 36 is now derived from the ascensional times of Leo and Scorpio where Saturn and Venus are placed.

In his 37 year of life he received great charity [meizonos philanthrōpias] because of the opposition between the Moon and Jupiter. Moon’s lesser years are 25 and Jupiter’s 12 = 37.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s